Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter - březen 2014

Jaké nové skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku?

Jedním z dalších zákonů, který řeší úpravu společností, zejména obchodního rejstříku a řízení před obchodním rejstříkem, je zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Podle tohoto zákona se do obchodního rejstříku zapisují údaje, které předpisy účinné do 31.12.2013 nevyžadovaly. Příkladem může být u fyzických osob povinnost zapsat nad rámec adresy pobytu i adresu bydliště této osoby, liší-li se od adresy místa pobytu. U statutárního orgánu musí být zapsán počet jeho členů a způsob, jakým jednají za společnost.

Do obchodního rejstříku bude možné zapsat i další důležité skutečnosti, o jejichž zápis požádá zapsaná osoba, a jestliže tato osoba má na takovém zápisu právní zájem.

Podle zákona o veřejných rejstřících bude třeba přizpůsobit údaje o společnosti, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, novému zákonu o veřejných rejstřících ve lhůtě 6 měsíců, tj. nejpozději do 30.6.2014. Sankcí za nesplnění této povinnosti je v první řadě výzva od obchodního rejstříku, aby ve stanovené lhůtě společnost tuto povinnost splnila. Pokud v této lhůtě společnost povinnost nesplní, soud zapsanou společnost zruší a nařídí její likvidaci, a to na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tomto osvědčí právní zájem,

Soud nebo orgán veřejné moci, který ze své činnosti zjistí neshodu mezi skutečným a zapsaným stavem, je povinen rejstříkový soud na tuto neshodu upozornit. Poté může následovat postup dle výše uvedeného odstavce.

V souladu s výše uvedeným doporučujeme při přípravě změn společenské smlouvy/stanov, které rovněž mají být učiněny do 30.6.2014, zároveň učinit změny v zapisovaných skutečnostech do obchodního rejstříku tak, aby stav odpovídal platným zákonům. Doporučujeme zkontrolovat údaje zapsané o společnosti v obchodním rejstříku, zda odpovídají nové právní úpravě.

Přidané soubory: