Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter - duben 2014

Účetní závěrka za r. 2013 v s.r.o. / a.s. a její projednání valnou hromadou v r. 2014

Pomalu se blíží termín, do kterého musí být projednána valnou hromadou/jediným společníkem účetní závěrka za r. 2013 u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Bude se však tato účetní závěrka projednávat dle právních předpisů účinných od 1.1.2014 nebo podle dosavadních právních předpisů?

Zákon o obchodních korporacích tuto problematiku výslovně neřeší. Domníváme se však, že vzhledem k účinnosti nových právních předpisů od 1.1.2014 se bude proces schvalování účetních závěrek řídit novými právními předpisy za použití přechodných ustanovení těchto předpisů.

Dosavadní a nové právní předpisy stanoví stejnou lhůtu, do kdy musí být účetní závěrka projednána, a to ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud tedy účetní období skončilo ke dni 31.12.2013, účetní závěrka za r. 2013 musí být projednána valnou hromadou nejpozději ke dni 30.6.2014.

Pokud valná hromada projedná a schválí účetní závěrku, rozhodne zároveň o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Výše částky určené k rozdělení pro společníky je omezena v ust. § 161 odst. 4 zák. o obchodních korporacích. Zisk nelze rozdělit ani v případě, kdyby si tím společnost přivodila úpadek.

Podíl na zisku je splatný vůči společníkům ve lhůtě 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. O konkrétním vyplacení podílu na zisku rozhoduje jednatel. Během účetního roku lze za splnění dalších podmínek vyplácet i zálohy na podíl na zisku.

Společnost prostřednictvím svého jednatele je povinna založit do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrku (popř. výroční zprávu, má-li povinnost ji vyhotovovat). Do sbírky listin se ukládá i návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nejsou-li součástí účetní závěrky. V případě nesplnění těchto povinností je soud oprávněn uložit pořádkovou pokutu až do výše 100.000,- Kč. Při opakovaném neplnění této povinnosti a za splnění dalších podmínek, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení společnosti s likvidací. Neplnění této povinnosti jednatele jako statutárního orgánu je považováno za porušení péče řádného hospodáře a s tím spojeného vzniku jeho odpovědnosti za škodu.

Přidané soubory: